Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Door registratie op tinx.be en door de verplichte digitale opt-in van deze NDA bij registratie wordt onderhavige NDA (geheimhoudingsovereenkomst) rechtsgeldig voor beide partijen (overnemer en overlater) vanaf registratie op tinx.be.

In aanmerking nemende:

Overlater (verkoper) en overnemer (koper) leggen geheimhouding digitaal vast (opt-in bij registratie) via onderstaande verklaring.

Overeengekomen:

Artikel 1 Informatieverschaffing

Informatieontvanger verkrijgt informatie betreffende , hierna te noemen “de Informatie”.

Artikel 2 Doel informatieverschaffing

Het doel van het verkrijgen van de Informatie betreft alle communicatie inzake de kennismaking, onderhandeling en eventuele overeenkomst betreffende het kopen en verkopen van digitale (online) platformen zoals webshops, websites, apps, software enz…

Artikel 3 Duur

Informatieontvanger is tot geheimhouding van de Informatie gehouden voor de duur vanaf registratie op tinx.be tot 1 jaar na datum of totdat de Informatie van openbare bekendheid is geworden.

Artikel 4 Vertrouwelijke informatie

Informatieontvanger zal alle Informatie geheimhouden en niet in enige vorm mededelen of doorgeven aan derden. Informatieontvanger is echter niet tot geheimhouding verplicht betreffende die delen van de ontvangen Informatie waarvan zij kan aantonen dat deze reeds van openbare bekendheid waren dan wel reeds in haar bezit waren voordat deze Informatie werd verkregen, dan wel via een derde, niet tot geheimhouding verplichte partij in haar bezit zijn gekomen.

Artikel 5 Overdraagbaarheid

Informatieontvanger verplicht zich de Informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven omschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien het gebruik van de Informatie resulteert in rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke aanspraken zal Informatieontvanger de betreffende informatie deze rechten en/of aanspraken om niet overdragen aan de partij die de Informatie heeft verstrekt.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

Informatieontvanger zal geen octrooi aanvragen noch enig andere aanspraak maken, waar ook ter wereld, met betrekking tot de verkregen informatie en zij zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming of tenzij de octrooiaanvraag of de aanspraak betrekking heeft op informatie waarvan Informatieontvanger kan aantonen dat zij over de Informatie beschikte voordat zij was geïnformeerd of de beschikking kreeg door een derde, niet tot geheimhouding verplichte partij.

Artikel 7 Boeteclausule

Indien Informatieontvanger de verplichtingen in deze verklaring niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete, ter hoogte van 2.500 euro (vermeerderd met 20% van de vraagprijs), verschuldigd zijn, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Voor iedere (extra) dag da de verklaring niet of niet volledig wordt nagekomen bedraagt de boete 1000 euro.

Artikel 8 Slotbepaling

Op deze verklaring is het Belgische recht van toepassing.