Gebruiksvoorwaarden

Onze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en de werking van onze website tinx.be, op de aangeboden opties en eventuele bestellingen.

Door het gebruik van onze website, het plaatsen van overnames, het registreren of het communiceren via onze site gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Onze voorwaarden worden regelmatig bijgewerkt. U kan de laatste versie hier steeds vinden op onze website.

We zijn een online platform met als doel het in contact brengen van overnemers en overlaters in de ecommerce. De basis van ons platform is betalend. De pakketten kunnen elke moment wijzigen, zowel qua prijs als qua aangeboden diensten.

De minimum leeftijd voor het gebruik van onze websites is 18 jaar.

Deze voorwaarden zijn geldig sinds 1 december 2020. Deze worden frequent aangepast en de laatste versie kan u hier steeds raadplegen.

De gebruiker aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

We hebben een transparant privacybeleid. U kan dit raadplegen onder het privacyhoofdstuk van onze website. Door uw registratie op onze website geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken. Door registratie op onze site en het aanvaarden van onze voorwaarden gaat u akkoord dat wij uw e-mailadres mogen gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere mailings vanuit Tinx toe te sturen.

Tinx.be is een concept van Conceptfabriek commV (ondernemingsnummer 0635.884.686). Conceptfabriek commV is op geen enkele manier betrokken partij in de eventuele verkoopsovereenkomsten tussen kopers en verkopers (overnemers & overlaters).

TINX® is een geregistreerd merk.

Tinx.be is een online platform met als doel het in contact brengen van overnemers en overlaters van webshops, websites, software, apps etc…

Tinx.be en conceptfabriek commV zijn geen partij bij de eventuele (koop)overeenkomsten die worden gesloten tussen verkopers en kopers.

Om gebruik te kunnen maken van Tinx.be is een online registratie verplicht voor kopers en verkopers (overnemers & overlaters).

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het wijzigen en kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

De gebruiker van Tinx.be dient zijn inloggegevens te allen tijde geheim te houden. Alles wat gebeurt via het account van de gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Tinx heeft het recht om registratie van een gebruiker te weigeren.

De verkoper (overlaten) kan zijn overname enkel publiceren na de aankoop van een advertentiepakket (hiervoor zijn verschillende betalende opties beschikbaar).

Alle geregistreerde partijen zullen informatie die zij aan elkaar verstrekken strikt vertrouwelijk behandelen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers of ingeschakelde derden.

Kopers (overnemers) zijn verplicht om een geheimhoudingsovereenkomst op Tinx.be te aanvaarden om in contact te kunnen komen met de verkopers (overlaters) én om zich te kunnen registreren.

Tinx & Conceptfabriek CommV zijn geen partij bij de eventuele overname-overeenkomsten die tot stand komen via ons platform. Tinx of Conceptfabriek CommV nemen ook geen enkele vorm van commissie bij een eventuele verkoopsovereenkomst tussen koper en verkoper.

Tinx.be heeft uitsluitend een bemiddelende rol en is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de uitgewisselde informatie, dan wel voor een juiste en tijdige uitvoering van een overeenkomst.

De verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle informatie die zij online plaatst.

Het is vanzelfsprekend verboden om zich voor te doen als iemand anders op ons platform. Om de identiteit van gebruikers te controleren kan gevraagd worden een kopie van een identitetsbewijs door te sturen naar onze support-afdeling.

Het is verboden om partners van onze website te benaderen om eigen initiatieven aan te bieden of te promoten. Persoonlijke gegevens verzamelen via onze website is eveneens uitdrukkelijk verboden.

Door registratie op onze website bent u gehouden tot het verstrekken van correcte persoonlijke gegevens. Wij zullen steekproeven houden om de echtheid van uw gegevens te controleren en dit om onze bezoekers een veilige surf-omgeving te bieden. Het is verboden om verschillende accounts aan te maken met het oog op het omzeilen van bepaalde limieten.

U kan zich gratis registreren.

Tinx aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van diensten dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Gezien onze website geen enkele bemiddelende taak zal behartigen vallen we ook niet onder de verplichting tot voorafgaandelijke vergunningen van welke aard dan ook.

Elke gebruiker dient alle betrokkenen op een objectieve, respectvolle en niet-discriminerende wijze te behandelen en mag geen advertenties opstellen of publiceren die aanleiding kunnen geven tot discriminatie.

Tinx en Conceptfabriek commV kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor een dispuut tussen de partijen. Alle gebruikers verklaren zich akkoord dat Tinx en Conceptfabriek commV niet beschouwd kunnen worden als betrokken partij bij een overeenkomst.

Overnames en profielen kunnen steeds door de gebruiker verwijderd worden in het dashboard. Evenals de persoonlijke gegevens. De registratie kan ook steeds stopgezet worden. De duur van het verschijnen van de overnames is afhankelijk van de gekozen formule. Deze termijnen wijzigen voortdurend in functie van vraag en aanbod.

Alle publicaties worden gescreend door ons team. Wij hebben het recht om publicaties te weigeren die niet in overeenstemming zijn met onze regels en visie. Hierover moet geen verantwoording worden afgelegd. In geval van betalende publicaties zal de werkgever geïnformeerd worden omtrent de reden van weigering. Screening van de publicaties impliceert onder geen beding de controle van de naleving van wettelijke bepalingen in meest brede zin. Door het plaatsen van publicaties draagt u hiervoor alle aansprakelijkheid. Tinx en Conceptfabriek commV dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en wettelijkheid van uw publicaties.

De foto’s die opgeladen worden bij de publicaties moeten vrij van rechten zijn en beantwoorden aan onze fotorichtlijnen. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk indien de opgeladen foto’s niet in orde zijn met de publicatierechten. De partner blijft hiervoor zelf aansprakelijk, zelfs bij betalende publicaties . Het aanvaarden en publiceren van een publicatie door Tinx impliceert onder geen beding het overnemen van aansprakelijkheid op dit domein.

Wij hebben het recht om uw opgeladen fotomateriaal te gebruiken of hergebruiken in het kader van onze promotionele doeleinden (social media, website, online advertenties, gedrukte media, flyers ed…) en dit zonder bronvermelding en/of voorafgaande verwittiging.

Worden niet aanvaard op Tinx: objecten die in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechten, modellenrechten, merkenrechten, domeinnaamrechten, enz. Het is tevens verboden om logo’s van merkhouders te gebruiken in een publicatie.

De inhoud van de publicaties is afkomstig van de partner, deze staan in voor nauwkeurigheid van de gegevens, de bevoegdheid om overnames aan te bieden enz.

Goedkeuring van de publicaties door Tinx impliceert onder geen enkel beding het akkoord met de inhoud of de wettelijkheid ervan.

Voor wat betreft de aangeboden betalende pakketten en opties van Tinx zijn alle vermelde prijzen steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.

Wij bieden geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de websites, ondanks de voorzorgen die wij nemen.

Het is verboden om disclaimers op te nemen die de wettelijkheid van een publicatie juridisch inperken. Het is eveneens verboden om te verwijzen naar andere websites die een vergelijkbare dienst aanbieden.

De verkopers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten die ze willen verkopen en/of kopen. Verkopers dienen na te gaan, overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, of deze effectief mogen verhandeld mogen worden.

Het plaatsen van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal onmiddellijk geblokkeerd worden. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal.

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, geeft Tinx de gebruikers een gelimiteerd, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusie, niet sub-licensieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de aangeboden diensten en de website.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn inloggegevens. Tinx behoudt zich het recht voor de inloggegevens van de gebruiker te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van de veiligheid en/of bescherming van de gebruikers. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van deze website verricht.

Tinx en conceptfabriek commV kunnen niet garanderen niet dat de website ononderbroken en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Tinx is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de gebruikers voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of uitvallen van de diensten.

De databank van onze website is aan te merken als een databank in de zin van artikel 1 aanhef en valt onder het databankenrecht, Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (BS 14.11.1998). Conceptfabriek commV is de producent van deze Databank en heeft in die hoedanigheid het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van gegevens uit deze databank. De gebruiker mag gegevens uit de databank alleen gebruiken voor zover het gebruik op grond van deze gebruiksvoorwaarden en voor uitvoering van de dienstverlening is toegestaan.

Klachten over de werking van onze websites kunnen overgemaakt worden via ons contactformulier. Klachten moeten duidelijk worden omschreven en gemotiveerd.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Tinx heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Tinx of conceptfabriek commV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wij kunnen deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen.

De gebruiker aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Bedankt voor het gebruik van onze website!